Arbeids- og menneskerettigheter

Kaffebrenneriet jobber for å sikre ansvarlighet i alle ledd av våre verdikjeder. Bærekraftig innkjøp og leverandørstyring skal sikre at våre varer, hele veien fra råvareproduksjon til kaffebaren, ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter, miljø og dyrevelferd. Dette som en del av vår bærekraftstrategi og våre målsetninger innenfor bærekraft som helhet.

Klimaendringer, økt forbruk, rask befolkningsvekst og migrasjon er blant forholdene som gjør det stadig mer krevende å sikre at verdikjedene våre er bærekraftige. Vi retter innsatsen dit risikoen er størst og setter i verk tiltak som reflekterer de utfordringene vi står overfor i hvert enkelt tilfelle. Det betyr for eksempel at vi utfører revisjoner og besøk på kaffefarmer i risikoland.

Risikobasert og kontinuerlig prosess

Prosessen med å identifisere risiko i verdikjeden, sette i verk tiltak og overvåke om de fungerer blir kalt aktsomhetsvurdering. Aktsomhetsvurderinger er en definert metode (UNGP og OECD) for en risikobasert tilnærming for å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i verdikjeden.

Kaffebrenneriets rammeverk for aktsomhetsvurderinger er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP, 2011) og OECDs modell for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv (2018) som vises på illustrasjonen under. De beskriver en risikobasert metode som starter med forankring, kartlegging og risikovurdering, og munner ut i tiltak, rapportering og overvåking. Dette skal være en kontinuerlig prosess for å identifisere produkter eller leverandører med særlig høy risiko.

/Images/Articles/Miljø Samfunnsansvar/Aktsomhetsmodell_hele-modellen-800x856.png
Figur: OECDs aktsomhetsvurderingsmodell

Å gjøre aktsomhetsvurderinger er en del av den nye Åpenhetsloven. Den vil kreve at vi gjør aktsomhetsvurderinger av produktene vi selger i våre butikker og at vi gir innsyn i dette arbeidet til alle som måtte be om det.

Overordnet er aktsomhetsvurderingsmodellen implementert i Kaffebrenneriet på følgende måte:

Trinn 1: Forankring av bærekraft i virksomheten
Forankring av bærekraft i virksomheten handler om å ha relevante policyer og retningslinjer på plass, og effektive styringssystemer for implementering av disse. I Kaffebrenneriet betyr det at vi har en bærekraftstrategi med relevante mål, at vi er tydelige eksternt om vårt ansvar for å jobbe med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig innkjøpspraksis. Videre at vi har en Code of Conduct som skal signeres av våre leverandører og at vi har rutiner for valg, godkjenning, samarbeid og oppfølging av leverandører.

Trinn 2: Kartlegging av Kaffebrenneriets påvirkning på mennesker, samfunn og miljø
Kartlegging handler om å identifisere risiko for negativ påvirkning i leverandørkjeden gjennom å etablere et overordnet risikobilde for så å prioritere vesentlige risikoområder for grundigere kartlegging.

Kartlegging og prioritering er en kontinuerlig prosess der målet er å iverksette tiltak der risiko for negativ påvirkning er størst. Risiko skal derfor vurderes ut fra sannsynlighet for at avviket inntreffer og konsekvens dersom avviket oppstår. Produksjonsland, opprinnelsesland, råvare, kategori og produsent er relevante elementer i en slik risikovurdering. I tillegg skal andre relevante faktorer som eksempelvis globale tiltak, lovreguleringer, relevante sertifiseringsordninger, mv. inkluderes i risikovurderingen. Det skal utføres en prioritering av identifisert risiko.

Trinn 3: Stanse, forebygge eller redusere negativ påvirkning
Basert på risikovurderingen og prioritering av risiko i trinn to skal det utarbeides planer med tiltak som iverksettes for å stanse, forebygge og redusere risiko for negativ påvirkning. Når prioritert risiko er etablert må tiltak iverksettes, og vi skal ha en plan som beskriver hva vi gjør for å stanse, redusere eller forebygge negativ påvirkning for den prioriterte risiko. Dette kan være oppfølging av en leverandør eller det å søke samarbeid for å påvirke en komplisert problemstilling.

Trinn 4: Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak
Overvåking av gjennomføring og effekt av tiltak, handler om hvorvidt Kaffebrenneriet gjør gode aktsomhetsvurderinger, og om vi iverksetter effektive tiltak for å hindre gjentakende avvik. Vi skal derfor jevnlig ha intern og ekstern gjennomgang av våre tiltak og planer for å sikre at disse har ønsket effekt.

Trinn 5: Kommunikasjon av hvordan negativ påvirkning/skade er håndtert
Kaffebrenneriet skal være åpen om de vurderinger som gjøres i våre verdikjeder i dialog med forbruker og andre interessenter. Vi skal rapportere åpent og ærlig om tiltak og utfordringer på våre nettsider.

Trinn 6: Gjenoppretting der dette er påkrevd
Dersom et avvik har skjedd skal vi iverksette tiltak for at de som er ansvarlige for bruddet i våre verdikjeder retter opp dette. Er vi ikke selv ansvarlig for bruddet skal vi påvirke at dette skjer.

I forbindelse med åpenhetsloven skal antall faktiske eller meldte tilfeller av brudd på menneskerettigheter logges og rapporteres i henhold til egen rutine for dette.

Det kan i denne sammenheng nevnes at OECD er tydelig på at ‘’Selskaper forventes å opptre i tråd med lover og normer lokalt, samt å vurdere, forebygge og håndtere brudd på menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, miljøskader og bestikkelser som følge av egen virksomhet, hos leverandører og andre forretningsforbindelser.’’

Eksempler på tiltak

Skoleprosjekt i Guatemala
Kaffebrenneriet støtter fire skoler i San Martín, Guatemala som ligger ved kaffefarmen La Merced. Dette er et samarbeid med kaffeprodusentene på farmen La Merced. Vi gir årlig et større pengebeløp øremerket disse skolene. Dette er et langsiktig prosjekt som vi har støttet siden 2009 og vi har utført ulike tiltak for å bedre skolehverdagen til barna. Les mer her.

Ved spørsmål rundt Åpenhetsloven eller Aktsomhetsvurderingen, ta kontakt med oss på post@kaffebrenneriet.no

Rev. 28.02.2024

Ved å klikke "Aksepter alle" samtykker du til at vi kan samle informasjon om deg til ulike formål, blant annet funksjonalitet og statistikk